KİTABLAR

 1. ÜMUMİ DİLÇİLİK I (yüklə)
 2. ÜMUMİ DİLÇİLİK II (yüklə)
 3. ÜMUMİ DİLÇİLİK III (yüklə)
 4. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları I cild (yüklə)
 5. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları II cild (yüklə)
 6. Müasir Azərbaycan Ədəbi dili I cild (yüklə)
 7. Müasir Azərbaycan adəbi dilinə dair praktikum I cild (yüklə)
 8. Müasir Azərbaycan adəbi dilinə dair praktikum II cild (yüklə)
 9. Azərbaycan dilçiliyi problemləri I cild (yüklə)
 10. Azərbaycan dilçiliyi problemləri II cild (yüklə)
 11. Bədii mətnin linqvistik təhlili (yüklə)
 12. Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası (yüklə)
 13. Türkoloji dilçilik (yüklə)
 14. Afad Qurbanov və ümumi dilçilik (yüklə)
 15. Azərbaycan şəxs adları (yüklə)
 16. Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi (yüklə)
 17. Türkalogiyamızın Afad Qurbanovu (yüklə)